Integritetspolicy/GDPR

1. Inledning

I denna information beskriver vi vilka personuppgifter om dig som behandlas i samband med vår parkeringsövervakningsverksamhet, hur vi behandlar personuppgifterna, varför vi gör det och med vilket lagstöd som vi motiverar behandlingen samt berättar vilka utomstående parter som kan komma att hantera personuppgifter om dig för att vi skall kunna utföra parkeringsövervakningen och hantera inbetalningar på kontrollavgiftsfakturor m.m. Du får också information om dina rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter och om hur du kan gå tillväga för att utöva dina rättigheter.

2. Viktiga begrepp

Här förklaras några viktiga begrepp som kan vara bra att kunna för att förstå den här informationen:
  • ”Personuppgifter” betyder varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till exempelvis ett namn, ett identifikationsnummer såsom t ex personnummer, ett registreringsnummer eller andra faktorer som är specifika för den fysiska personens identitet.
  • ”Behandling” betyder en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter som insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

3. Vem ansvarar för behandlingen

P-tjänst Sverige AB är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. I den här texten kallas P-tjänst Sverige AB ”Vi” och du som får en kontrollavgiftsfaktura eller påminnelse från oss ”Du”.

4. Allmänt om vår personuppgiftsbehandling

Vi kommer bara att behandla de personuppgifter om dig som är nödvändiga för de ändamål som anges i avsnitt 5 nedan. Vi har i övrigt rutiner för hur vi lagrar eller avidentifierar personuppgifter i syfte att löpande se till att dina personuppgifter vid var tid skall vara adekvata och relevanta.
Uppgifterna hämtas in från ditt fordon vid kontrolltillfället samt från offentliga register. Om du kontaktar oss kan uppgifter även de uppgifter du själv lämnar till oss komma att behandlas.

5. Vilka personuppgifter vi behandlar om dig och anledningarna till behandlingen m.m.

  • Vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra vår parkeringsövervakningsverksamhet, för att kunna hantera inbetalningar och driva in kontrollavgifter
Vid utfärdande av kontrollavgiftsfaktura behandlar vi följande Personuppgifter om dig: Fordonets registreringsnummer, ditt namn, din adress och ditt personnummer.
Personuppgifterna behandlas för att vi skall kunna fullgöra vår parkeringsövervakningsverksamhet, vilket är en uppgift av allmänt intresse. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.
Om en kontrollavgiftsfaktura inte betalas och blir föremål för inkassoåtgärder kan ytterligare Personuppgifter om exempelvis din skuldsättning, din inkomst och din betalningsförmåga komma att behandlas för inkasseringsändamål. Även den behandling som sker för inkasseringsändamål utgör en uppgift av allmänt intresse och behandlas med samma rättsliga grund som övriga uppgifter.
För det fall du kontaktar oss kan även de Personuppgifter du lämnar till oss behandlas i syfte att fullgöra vår parkeringsövervakningsverksamhet och/eller att driva in vår fordran mot dig.
Uppgifterna behandlas så länge som det finns en obetald kontrollavgiftsfaktura och, om ärendet varit föremål för inkassoåtgärder, under sex månader därefter. Sistnämna behandling sker för att fullgöra den rättsliga förpliktelse att spara uppgifterna som då åvilar oss. Uppgifter som vi måste behandla enligt lag.
Därutöver kan vi komma att behandla de av dina Personuppgifter som behöver behandlas för att vi skall kunna fullgöra lagliga skyldigheter, exempelvis bokföringsskyldighet, i den utsträckning och under den tid som framgår av lag.

6. Hur vi kommer att hantera dina uppgifter och vem de kan lämnas ut till

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer huvudsakligen att behandlas av oss, men kan i relevanta delar komma att lämnas ut till de till företag som hjälper oss med exempelvis indrivning av fordringar. Vi anlitar också underleverantörer av t ex kundtjänstsystem som kommer få del av dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde åt oss.

7. Var lagras dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras huvudsakligen i vår egen IT-infrastruktur eller i IT-infrastruktur som tillhandahålls av ett av våra personuppgiftsbiträden. Personuppgifterna hanteras och lagras endast inom EU/EES.

8. Din rätt till tillgång till de uppgifter vi behandlar

Du har rätt att kostnadsfritt få besked om och en kopia av de uppgifter vi behandlar om dig genom att kontakta oss. För eventuella ytterligare kopior, utöver den du har rätt att få kostnadsfritt, kommer vi dock att ta ut en administrativ avgift som motsvarar de kostnader vi har för att ta fram och lämna ut de ytterligare kopiorna till dig.

9. Din rätt till rättelse och radering

Anser du att någon uppgift om dig är felaktig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller raderas. Kontakta oss i så fall och berätta vilken uppgift du tycker är felaktig och berätta för oss varför den skall rättas eller raderas.

10. Din rätt att göra invändningar mot viss behandling

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som sker för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse genom att kontakta oss. Mer information om vilken behandling detta gäller finns i punkterna 5.2 och 5.3 ovan. Om du gör en invändning kommer vi att pröva den mot de skäl vi har att fortsätta behandla dina personuppgifter.

11. Din rätt till begränsning

Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (fryses) om du anser att de personuppgifter vi behandlar inte är riktiga, om behandlingen skulle vara olaglig, om vi inte längre behöver spara eller behandla uppgifterna men om du trots detta behöver dem för att kunna göra gällande rättsliga anspråk eller om du invänt mot behandlingen och fram tills att vi hanterat din invändning.

12. Din rätt att lämna klagomål

Har du några synpunkter på vår personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta oss
Anser du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig har du rätt att skicka in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen), som är tillsynsmyndighet. Mer information finns på www.datainspektionen.se.

Tveka inte att kontakta oss för mer information och referenser!

  • 031 – 51 88 10